گروه آموزشي زبان انگليسي شهرستان نهاوند

شرح و بيان فعاليت ها و ارائه گزارش ،مقالات و بررسي كتاب زبان انگليسي مقطع متوسطه

طرح درس

Step1. Introducing new words (10- 15 minutes)

a. Teacher presents a picture of a farm with farmers, workers, animals and children picking fruits. She attaches it on one side of the board. Teacher points to each picture and says sentences appropriate to those pictures. (Several times appropriate to the new w words)

B. students look and listen

C. each time, the teacher writes a new word on the board

D. students answer the teachers questions about the picture

E. teacher reads new words written on the board and the class repeat them, then individually read the words.

f. teacher points to a picture and class say the appropriate word.

g. teacher may ask a student to come up and point to the pictures and say sentences about them.

h. students take  a short vocabulary quiz teacher writes 6 of new words followed by 5 cloze sentences to be completed by students in 1-2 minutes. Five students say the complete sentences individually.

 

Step 2. reading(about 10 minutes)

 

a. pre- reading activity: Teacher  attaches a picture (of a monkey on top of a tall coconut tree picking ripe coconuts) on the board. She draws students attention to it. she says sentences about the picture and asks several questions about it.

 

b. Teacher asks the class to have a short look at paragraph one and one student reads the paragraph aloud. Teacher asks the following questions:

 

T: Are monkeys clever animals?                  S: yes, They are clever.

T: How do you know?                                   S: They can learn many things.

T: Are they farm hands?                                  S: yes, They are farm hands in same

T: Do they help farmers?                                S: yes, They help farmers.

 

C. They same procedure is followed by the teacher and the students for all five paragraphs of the passage.

 

D. One student reads the whole passage aloud.

 

E. Teacher asks one or two or three students give a short summary of the passage in several sentences.

 

F. Students can ask their questions and problems on the passage.

 

Assignment: For the following session, students must be prepared to read

 Pages 20-24 and answer the teachers questions orally.

 

Step3. structure(about 15 minutes)

On board         structure--------------as adjective as

a. Teacher attaches some pictures on the board( 2 boys of the same height , two hens of the same weight, 2 girls of the same age , two planes of the same speed…..)

 

b. Teacher points to each pair of pictures and says sentences about them.

T: look at these two boys Ahmad and Amir.Ahmad is 150cm tall and Amir is also 150 cm tall. T: look at these two hens. This hen is 5 kilos and that hen is also 5 kilos, and so on . in this way the teacher compares each two pictures.

 

c. students look and listen

 

d. Teacher starts from the first pair of pictures and says sentences using as adjective as

T: Ahmad is 150cm tall. Amir is 150cm tall. So we can say : Ahmad is as tall as Amir.

T: This hen is as fat as that hen.

T: This flower is as beautiful as that hen.

Teacher says sentences like the  above  all the pictures.

 

e. Teacher asks the class questions about the pictures.

T: Is Amir as tall as Ahmad. S. yes, Amir  is as tall as Ahmad.

T: Is this brown plane as fast as the red plane is as fast as the red plane.

 

Teacher may ask individuals to answer her questions.

 

D. Teacher writes the rule on the board.

 

Noun + be( am / is / are / was / were ) + as + noun

 

E. Teacher may write several sentences obeying this rule .

( depending on the time of the class ).

 

F. Teacher writes 2 sentences using the same rule to be changed by the adjectives and nouns (pronounces) given.

 

On board               Bob is as young as his friend.

                             

                              1. fat              2. fast                    3. clever   

                              4. thin            5. good                  6. tall

 

                             Parvin is as clever as Maryam.

 

                              1. I                   2.he                      3.we

                              4.she                5. you                   6.They              7. my sister

 

 


Step 4 .              Structure

 

      On board  structure  2  → adjective  er + than……..

 

a. Teacher attaches some pairs of pictures on one side of the board(2 trees one taller than the other , two women one younger than the other , two cars one newer than the other…..)

b. Teacher points to each pair of pictures one by one and says sentences about them.

T:look at these two trees. The first tree is 7 meter tall and the second tree is 4.5 meters tall. Look at pair and Zahra. Zahra is 30 years old and Pari is 25 years old. In this way.

She compares each two pictures.

 

C. Students look and listen.

 

d. Teacher again starts from the first pair of pictures and says sentences using adjective er than structure

 

T: The first tree is 7 meters tall and the second tree is 4.5 tall.

T: so, the first tree is taller than the second tree.

T: Zahra is 30 and pari is 25.

T: Zahra is older than pari .or pari is younger than Zahra.

Teacher says sentences like the above about all pictures.

 

C. Teacher asks students questions about the same pictures.

T: Is the first tree taller than the second tree?

 S: yes the first tree is taller than the second tree?

T: Is the red pencil longer than the blue pencil?

S: yes, the red pencil is longer than the blue pencil.

Teacher may ask individuals to answer the questions.

 

                                                                    d. Teacher writes the rule on the board

                                                                   .      N+ be+ adjective+ er + than+ noun

e. Teacher  may write some sentences obeying this rule.

 

f. Teacher writes two sentences using the above rule to be changed by the given adjectives or nouns. on board

My house is larger than your house.

1.new       2. big       3. cheap        4. small     5. old      6. clean

 

On board-   His bicycle  is faster than your bicycle.

1. his car      2. her watch      3. my car    4. our watches   5. motor cycle     6. our watches

 

g. Teacher wants students to say sentences about objects them selves friends, their families….. using this structure.

 

Assignment: for the  next session , students must be prepared to do the exercises(writing 1,2,3)in class.

[+] نوشته شده توسط محمد الهي

[ دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 11:19 ] [ گروه زبان ]

[ ]

آمارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

کد تغییر شکل موس

دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

دریافت کد پیغام خوش آمدگویی


قالب وبلاگ

دریافت کد بارش برف

دریافت کد بارش برف

ابزار آپلود

[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir ]